a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

haa haa parabh raakh layho.   view
hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.   view
hai naahee ko-oo boojhanhaaro jaanai kavan bhataa.   view
halat sukh palat sukh nit sukh simrano naam gobind kaa sadaa leejai.   view
halay yaaraaN halay yaaraaN khusikhabree.   view
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.   view
ham anDhulay anDh bikhai bikh raatay ki-o chaalah gur chaalee.   view
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.   view
ham avgun bharay ayk gun naahee amrit chhaad bikhai bikh khaa-ee.   view
ham baarik kachhoo-a na jaanah gat mit tayray moorakh mugaDh i-aanaa.   view
ham baarik mugaDh i-aan pitaa samjaavhigay.   view
ham baarik pitaa parabh daataa.   view
ham baarik ta-o sarnaa-ee.   view
ham baarik tum pitaa hamaaray tum mukh dayvhu kheeraa.   view
ham bheekhak bhaykhaaree tayray too nij pat hai daataa.   view
ham bhoolah tum sadaa abhoolaa ham patit tum patit uDhree-aa.   view
ham chaakar gobind kay thaakur mayraa bhaaraa.   view
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.   view
ham dolat bayrhee paap bharee hai pavan lagai mat jaa-ee.   view
ham ghar saajan aa-ay.   view
ham gharay saachaa sohilaa saachai sabad suhaa-i-aa raam.   view
ham har si-o Dharhaa kee-aa mayree har tayk.   view
ham hovah laalay golay gursikhaa kay jinHaa an-din har parabh purakh Dhi-aa-i-aa.   view
ham kookar tayray darbaar.   view
ham mailay tum oojal kartay ham nirgun too daataa.   view
ham moorakh ka-o har kirpaa karee.   view
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.   view
ham moorh mugaDh sadaa say bhaa-ee gur kai sabad pargaasaa.   view
ham santan kee rayn pi-aaray ham santan kee sarnaa.   view
ham santan si-o ban aa-ee.   view
ham vanjaaray raam kay.   view
hamaarai aikai haree haree.   view
hamaarai ayh kirpaa keejai.   view
hamaaray kul ka-unay raam kahi-o.   view
hamaaree pi-aaree amrit Dhaaree gur nimakh na man tay taaree ray.   view
hamraa bharam ga-i-aa bha-o bhaagaa.   view
hamraa Dhan maaDha-o gobind DharneeDhar ihai saar Dhan kahee-ai.   view
hamraa man mohi-o gur mohan ham bisam bha-ee mukh laagay.   view
hamraa thaakur sabh tay oochaa rain dinas tis gaava-o ray.   view
hamrai man chit har aas nit ki-o daykhaa hardaras tumaaraa.   view
hamree ganat na ganee-aa kaa-ee apnaa birad pachhaan.   view
hamree jaat paat gur satgur ham vaychi-o sir gur kay.   view
hamro sahaa-o sadaa sad bhoolan tumHro birad patit uDhran.   view
haN-u balihaarai jaa-o saachay tayray naam vitahu.   view
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.   view
ha-o an-din har naam keertan kara-o. saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   view
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam aDhaaro raam.   view
ha-o kachhoo na jaan-o tayree saar.   view
ha-o ki-aa saalaahee kiram jant vadee tayree vadi-aa-ee.   view
ha-o kurbaan jaa-ee tayray naavai.   view
ha-o naa chhoda-o kant paasraa.   view
ha-o paapee patit param paakhandee too nirmal nirankaaree.   view
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabhdasay tin jaa-o.   view
ha-o poonjee naam dasaa-idaa ko dasay har Dhan raas.   view
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o.   view
ha-o taa kai balihaaree.   view
ha-o ta-o ayk rama-ee-aa laiha-o.   view
ha-o vaar vaar jaa-o gur gopaal.   view
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan tayray naav no.   view
ha-o vaaree mukh fayr pi-aaray.   view
ha-o vaaree vanjaa khannee-ai vanjaa ta-o saahib kay naavai.   view
ha-o vanjaa kurbaan saa-ee aapnay.   view
har aaraaDh na jaanaa ray.   view
har aavtay kee khabar gur paa-ee man tan aando aanand bha-ay har aavtay sunay mayray . . .   view
har akath kathaa kaa jin ras chaakhi-aa tis jan sabh bhookh lahantee.   view
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.   view
har ayk simar ayk simar ayk simar pi-aaray.   view
har bhagat binaa lay Dharan gadlee-aa.   view
har bhagtaa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.   view
har bhagtaa kaa aasraa an naahee thaa-o.   view
har bin bail biraanay hu-eehai.   view
har bin jee-araa reh na sakai ji-o baalak kheer aDhaaree.   view
har bin jee-o jal bal jaa-o.   view
har bin ka-un sahaa-ee man kaa.   view
har bin ki-o jeevaa mayree maa-ee.   view
har bin ki-o rahee-ai dukh bi-aapai.   view
har bin reh na sakai man mayraa.   view
har bin reh na saka-o ik raatee.   view
har bin sabh kichh mailaa santahu ki-aa ha-o pooj charhaa-ee.   view
har bin tayro ko na sahaa-ee.   view
har bisrat sadaa khu-aaree.   view
har bisrat so moo-aa.   view
har bisrat so moo-aa.   view
har charan kamal kee tayk satgur ditee tus kai bal raam jee-o.   view
har charan saran gobind dukh bhanjnaa daas apunay ka-o naam dayvhu.   view
har chayt man mayray too gur kaa sabad kamaa-ay.   view
har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.   view
har darsan dayh har aas tumaaree.   view
har darsan ka-o mayraa man baho taptai ji-o tarikhaavaNt bin neer.   view
har darsan kee man pi-aas ghanayree.   view
har Dhan jaap har Dhan taap har Dhan bhojan bhaa-i-aa.   view
har Dhan ratan javayhar maanak har Dhanai naal amrit vaylai vatai har bhagtee har liv laa-ee.   view
har din rain keertan gaa-ee-ai.   view
har du-aarai kharee-aa.   view
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.   view
har gun gaavai ha-o tis balihaaree.   view
har gun kaahi na gaavhee moorakh agi-aanaa.   view
har gun kahi na saka-o banvaaree.   view
har gun kahtay kahan na jaa-ee.   view
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.   view
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.   view
har har akhar du-ay ih maalaa.   view
har har boond bha-ay har su-aamee ham chaatrik bilal billaatee.   view
har har gun govind japaahaa.   view
har har gur gur karat bharam ga-ay.   view
har har har gun gaavhu.   view
har har har har naam japaahaa.   view
har har har naam apaar amolee.   view
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.   view
har har karahi nit kapat kamaaveh hirdaa suDh na ho-ee.   view
har har karat mitay sabh bharmaa.   view
har har kathaa sunaa-ay parabh gurmat har ridai samaanee.   view
har har kathaa sunhu ik nimakh pal sabh kilvikh paap leh jaanee.   view
har har naam amolaa.   view
har har naam dee-o daaroo.   view
har har naam dee-o gur saathay.   view
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.   view
har har naam japahu mayray bhaa-ee.   view
har har naam japahu nit paraanee.   view
har har naam mai har man bhaa-i-aa.   view
har har naam niDhaan hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   view
har har naam niDhaan lai gurmat har pat paa-ay.   view
har har naam santan kai sang.   view
har har sant janaa kee jeevan.   view
har har simrahu sant gopaalaa.   view
har hirdai jap naam muraaree.   view
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor.   view
har jan chhodi-aa saglaa aap.   view
har jan daykhhu satgur nainee.   view
har jan gun gaavat hasi-aa.   view
har jan ka-o ihee suhaavai.   view
har jan naachahu har har Dhi-aa-ay.   view
har jan ootam ootam banee mukh boleh par-upkaaray.   view
har jan raakhay gur govind.   view
har jan raam raam raam Dhi-aaN-ay.   view
har jan sagal uDhaaray sang kay.   view
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.   view
har jan simrahu hirdai raam.   view
har jan simri-aa naam aDhaar.   view
har jap japay man Dheeray.   view
har japay har mandar saaji-aa sant bhagat gun gaavahi raam.   view
har japdi-aa khin dhil na keej-ee mayree jindurhee-ay mat ke jaapai saahu aavai . . .   view
har jas gaavhu bhagvaan.   view
har jas ray manaa gaa-ay lai jo sangee hai tayro.   view
har jas suneh na har gun gaavahi.   view
har jee ayh tayree vadi-aa-ee.   view
har jee maataa har jee pitaa har jee-o partipaalak.   view
har jee too aapay rang charhaa-ay.   view
har jee-o aapay bakhas milaa-ay.   view
har jee-o kirpaa karahu tum pi-aaray.   view
har jee-o nimaani-aa too maan.   view
har jee-o sabday jaapdaa bhaa-ee poorai bhaag milaa-ay.   view
har jee-o too sukh sampat raas.   view
har jee-o tuDh no sadaa saalaahee pi-aaray jichar ghat antar hai saasaa.   view
har joo raakh layho pat mayree.   view
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.   view
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai.   view
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.   view
har kaa naam ridai nit Dhi-aa-ee.   view
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee.   view
har kaa sant paraan Dhan tis kaa panihaaraa.   view
har kaa sant satgur sat purkhaa jo bolai har har baanee.   view
har kay charan jap jaaN-o kurbaan.   view
har kay charan kamal man Dhi-aa-o.   view
har kay darsan ko man chaa-o.   view
har kay logaa mo ka-o neet dasai patvaaree.   view
har kay naam binaa dukh paavai.   view
har kay naam kay bi-aapaaree.   view
har kay naam kay jan kaaNkhee.   view
har kay sakhaa saaDh jan neekay tin oopar haath vataavai.   view
har kay sant sunhu jas kaanee.   view
har kee gat neh ko-oo jaanai.   view
har kee pi-aas pi-aasee kaaman daykh-a-u rain sabaa-ee.   view
har kee poojaa dulambh hai santahu kahnaa kachhoo na jaa-ee.   view
har kee tum sayvaa karahu doojee sayvaa karahu na ko-ay jee.   view
har kee-aa kathaa kahaanee-aa gur meet sunaa-ee-aa.   view
har keertan meh ayhu man jaagai.   view
har khojahu vadbhaageeho mil saaDhoo sangay raam.   view
har ko naam sadaa sukh-daa-ee.   view
har man tan vasi-aa so-ee.   view
har mayro pir ha-o har kee bahuree-aa.   view
har naam Dhan nirmal at apaaraa.   view
har naam layho meetaa layho aagai bikham panth bhai-aan.   view
har naamaa har rany hai har rany majeethai rany.   view
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay.   view
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   view
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   view
har paraan parabhoo sukh-daatay.   view
har paraym kasaa-ee dinas raat har ratee har rang cholay.   view
har parh har likh har jap har gaa-o har bha-ojal paar utaaree.   view
har paykhan ka-o simrat man mayraa.   view
har raam raam raam raamaa.   view
har rang rang rang anoopayrai.   view
har ras peevai almasat matvaaraa.   view
har ras peevat sad hee raataa.   view
har ras peevhu bhaa-ee.   view
har saa meet naahee mai ko-ee.   view
har saachaa simrahu bhaa-ee.   view
har samrath kee sarnaa.   view
har sang raataa an-din jaagai.   view
har sang raatay bhaahi na jalai.   view
har sang raatay man tan haray.   view
har simrat sabh miteh kalays.   view
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.   view
har si-o jurai ta sabh ko meet.   view
har si-o pareet antar man bayDhi-aa har bin rahan na jaa-ee.   view
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.   view
hath na laa-ay kasumbh-rhai jal jaasee dholaa.   view
hath nigarahu kar kaa-i-aa chheejai.   view
hatvaanee Dhan maal haat keet.   view
ha-umai karti-aa nah sukh ho-ay.   view
ha-umai naavai naal viroDh hai du-ay na vaseh ik thaa-ay.   view
ha-umai rog maanukh ka-o deenaa.   view
hay gobind hay gopaal hay da-i-aal laal.   view
hee-o divai man aisee pareet keejai.   view
hirdai har jee ko simran Dharai.   view
hirdai har kay charan vasaa-ee.   view
hirdai naam vasaa-iho.   view
ho-ay ikatar milhu mayray bhaa-ee dubiDhaa door karahu liv laa-ay.   view
ho-ee raajay raam kee rakhvaalee.   view
hohu da-i-aal mayraa man laavhu ha-o an-din raam naam nit Dhi-aa-ee.   view
holee keenee sant sayv.   view
hukmee varsan laagay mayhaa.   view
hun nahee sandaysaro maa-i-o.   view