a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

jaa din bhaytay saaDh mohi u-aa din balihaaree.   view
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.   view
jaa kaa thaakur tuhee parabh taa kay vadbhaagaa.   view
jaa kai daras paap kot utaaray.   view
jaa kai hirdai vasi-aa too kartay taa kee taiN aas pujaa-ee.   view
jaa kai sang ih man nirmal.   view
jaa kai simran ho-ay anandaa binsai janam maran bhai dukhee.   view
jaa kai simran sabh kachh paa-ee-ai birthee ghaal na jaa-ee.   view
jaa kai simran sookh nivaas.   view
jaa kai vas khaan sultaan.   view
jaa ka-o aa-i-o ayk rasaa.   view
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.   view
jaa ka-o har rang laago is jug meh so kahee-at hai sooraa.   view
jaa ka-o mun Dhayaan Dharai firat sagal jug kabahu ka ko-oo paavai aatam pargaas ka-o..   view
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.   view
jaa ka-o raakhai raakhanhaar.   view
jaa ko naam lait too sukhee.   view
jaa ko thaakur oochaa ho-ee.   view
jaa parabh kee ha-o chayrulee so sabh tay oochaa.   view
jaa too mayrai val hai taa ki-aa muhchhandaa.   view
jaa tooN saahib taa bha-o kayhaa ha-o tuDh bin kis saalaahee.   view
jaachik naam jaachai jaachai   view
jaag layho ray manaa jaag layho kahaa gaafal so-i-aa.   view
jaag ray man jaaganhaaray.   view
jaag salonrhee-ay bolai gurbaanee raam.   view
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa.   view
jaagat bhagat simrat har raatay.   view
jaahoo kaahoo apuno hee chit aavai.   view
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.   view
jaaN tis bhaavai taaN karay bhog.   view
jaanee sant kee mitraa-ee.   view
jab daykhaa tab gaavaa.   view
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.   view
jab la-o nahee bhaag lilaar udai tab la-o bharamtay firtay baho Dhaa-ya-o.   view
jab tay darsan bhaytay saaDhoo bhalay dinas o-ay aa-ay.   view
jag mohnee ham ti-aag gavaa-ee.   view
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.   view
jagat jalandaa rakh lai aapnee kirpaa Dhaar.   view
jagat mai jhoothee daykhee pareet.   view
jagat uDhaaran naam pari-a tayrai.   view
jai kaaran bayd barahmai uchray sankar chhodee maa-i-aa.   view
jaisaa baalak bhaa-ay subhaa-ee lakh apraaDh kamaavai.   view
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.   view
jaisee bhookhay pareet anaaj.   view
jaisee mai aavai khasam kee banee taisrhaa karee gi-aan vay laalo.   view
jal dhova-o ih sees kar kar pag pakhlaava-o.   view
jal jaa-o jeevan naam binaa.   view
jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.   view
jal meh meen maa-i-aa kay bayDhay.   view
jammi-aa poot bhagat govind kaa.   view
jan ka-o parabh apnay kaa taan.   view
jan kay tumH har raakhay su-aamee tumH jug jug jan rakhi-aa.   view
jan kee paij rakhee kartaaray.   view
jan ko parabh sangay asnayhu.   view
janam janam kay dookh nivaarai sookaa man saDhaarai.   view
janam janam kee mal Dhovai paraa-ee aapnaa keetaa paavai.   view
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.   view
ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.   view
ja-o kirpaa gobind bha-ee.   view
ja-o mai kee-o sagal seegaaraa.   view
ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.   view
ja-o tum girivar ta-o ham moraa.   view
jap gobind gopaal laal.   view
jap man har har naam gobinday.   view
jap man har har naam salaah.   view
jap man maaDho maDhusoodno har sareerango parmaysaro sat parmaysaro parabh antarjaamee.   view
jap man mayray govind kee banee.   view
jap man naam ayk apaar.   view
jap man raam naam nistaaraa.   view
jap man raam naam parhho saar.   view
jap man raam naam rav rahay.   view
jap man sat naam sadaa sat naam.   view
jap tap kaa banDh bayrhulaa jit langheh vahaylaa.   view
japahu ta ayko naamaa.   view
japee-ai parabh kaa naam.   view
jap-ya-o jinH arjun dayv guroo fir sankat jon garabh na aa-ya-o.   view
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.   view
jat sat sanjam saach drirh-aa-i-aa saach sabad ras leenaa.   view
jatar jaa-o tat beethal bhailaa.   view
jay bhulee jay chukee saa-eeN bhee tahinjee kaadhee-aa.   view
jay lorheh sadaa sukh bhaa-ee.   view
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.   view
jay man chit aas rakheh har oopar taa man chinday anayk anayk fal paa-ee.   view
jay oh athsath tirath nHaavai.   view
jay vad bhaag hoveh vad mayray jan mildi-aaN dhil na laa-ee-ai.   view
jay vad bhaag hoveh vadbhaagee taa har har naam Dhi-aavai.   view
jay vaylaa vakhat veechaaree-ai taa kit vaylaa bhagat ho-ay.   view
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.   view
jaytay jatan karat tay doobay bhav saagar nahee taari-o ray.   view
jee-a baDhahu so Dharam kar thaapahu aDhram kahhu kat bhaa-ee.   view
jee-a jant sabh paykhee-ah parabh sagal tumaaree Dhaarnaa.   view
jee-a jant suparsan bha-ay daykh parabh partaap.   view
jee-a jantar sabh tis kay kee-ay so-ee sant sahaa-ee.   view
jee-a kay daatay pareetam parabh mayray.   view
jee-a paraan Dhan har ko naam.   view
jee-aaN kuhat na sangai paraanee.   view
jee-a-o hamaaraa jee-o daynhaaraa.   view
jee-araa har kay gunaa gaa-o.   view
jee-aray olHaa naam kaa.   view
jeevan ta-o ganee-ai har paykhaa.   view
jeeva-o naam sunee.   view
jeevat jeevat jeevat rahhu.   view
jeevat marai marai fun jeevai aisay sunn samaa-i-aa.   view
jeevat raam kay gun gaa-ay.   view
jeevnaa safal jeevan sun har jap jap sad jeevnaa.   view
jeevno mai jeevan paa-i-aa gurmukh bhaa-ay raam.   view
jhagraa ayk nibayrahu raam.   view
jhakharh jhaagee meehu varsai bhee gur daykhan jaa-ee.   view
jhim jhim varsai amrit Dhaaraa.   view
jhim jhimay jhim jhim varsai amrit Dhaaraa raam.   view
jih sir rach rach baaDhat paag.   view
jin aatam tat na cheenHi-aa.   view
jin Dhan pir kaa saad na jaani-aa saa bilakh badan kumlaanee.   view
jin har har naam na chayti-o mayree jindurhee-ay tay manmukh moorh i-aanay raam.   view
jin kee-aa tin daykhi-aa ki-aa kahee-ai ray bhaa-ee.   view
jin keetaa maatee tay ratan.   view
jin laa-ee pareet so-ee fir khaa-i-aa.   view
jin mil maaray panch soorbeer aiso ka-un balee ray.   view
jin sir sohan patee-aa maaNgee paa-ay sanDhoor.   view
jin tum bhayjay tineh bulaa-ay sukh sahj saytee ghar aa-o.   view
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.   view
jinaa gurmukh Dhi-aa-i-aa tin poochha-o jaa-ay.   view
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.   view
jinahu baat nischal Dharoo-a jaanee tay-ee jeev kaal tay bachaa.   view
jinee maidaa laal reejhaa-i-aa ha-o tis aagai man dayNhee-aa.   view
jinee naam visaari-aa say hot daykhay khayh.   view
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay sant bhalay bhal bhaaNt.   view
jinHee satgur sayvi-aa pi-aaray tinH kay saath taray.   view
ji-o bhaavai ti-o mohi partipaal.   view
ji-o bhaavai ti-o raakho su-aamee jan naanak saran tumHaaree.   view
ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa.   view
ji-o jaanhu ti-o rakhahu gusaa-ee paykh jeevaaN partaap.   view
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.   view
ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.   view
ji-o meenaa bin paanee-ai ti-o saakat marai pi-aas.   view
ji-o pasree sooraj kiran jot.   view
ji-o raam raakhai ti-o rahee-ai ray bhaa-ee.   view
jis aasan ham baithay kaytay bais ga-i-aa.   view
jis daa saahib daadhaa ho-ay.   view
jis jal niDh kaaran tum jag aa-ay so amrit gur paahee jee-o.   view
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.   view
jis ka-o bisrai paraanpat daataa so-ee ganhu abhaagaa.   view
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.   view
jis maanukh peh kara-o bayntee so apnai dukh bhari-aa.   view
jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.   view
jis naam ridai so-ee vad raajaa.   view
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.   view
jis no paraym man vasaa-ay.   view
jis simrat dookh sabh jaa-ay.   view
jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay uDhaaro.   view
jis too raakhahi tis ka-un maarai.   view
jisahi saaj nivaaji-aa tiseh si-o ruch naahi.   view
jisahi sahaa-ee ho-ay bhagvaan.   view
jit dar vaseh kavan dar kahee-ai daraa bheetar dar kavan lahai.   view
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa.   view
jit parabh laa-i-aa tit tit lagai.   view
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.   view
jithai har aaraaDhee-ai tithai har mit sahaa-ee.   view
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.   view
jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o.   view
jo barahmanday so-ee pinday jo khojai so paavai.   view
jo deesai gursikh-rhaa tis niv niv laaga-o paa-ay jee-o.   view
jo din aavahi so din jaahee.   view
jo hamree biDh hotee mayray satiguraa saa biDh tum har jaanhu aapay.   view
jo har sayveh sant bhagat tin kay sabh paap nivaaree.   view
jo is maaray so-ee sooraa.   view
jo jan layhi khasam kaa naa-o. tin kai sad balihaarai jaa-o.   view
jo jan parmit parman jaanaa.   view
jo jo deesai so so rogee.   view
jo jo joonee aa-i-o tih tih urjhaa-i-o maanas janam sanjog paa-i-aa.   view
jo jo kathai sunai har keertan taa kee durmat naas.   view
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.   view
jo maageh thaakur apunay tay so-ee so-ee dayvai.   view
jo mai baydan saa kis aakhaa maa-ee.   view
jo nar dukh mai dukh nahee maanai.   view
jo paathar ka-o kahtay dayv.   view
jo paraa-i-o so-ee apnaa.   view
jo saahib tayrai man bhaavai.   view
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   view
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   view
jog jugat sun aa-i-o gur tay.   view
jog na khinthaa jog na dandai jog na bhasam charhaa-ee-ai.   view
jogee andar jogee-aa.   view
jogee hovai jogvai bhogee hovai khaa-ay.   view
jon chhaad ja-o jag meh aa-i-o.   view
jot ohaa jugat saa-ay seh kaa-i-aa fayr paltee-ai.   view
jug jug bhagtaa kee rakh-daa aa-i-aa.   view
jug maahi naam dulambh hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   view